Ko smo mi

Biomed Company

Murmanska 1b, 11050 Beograd, Srbija

Pib 100025150

Matični broj 07527632

 

Na osnovu Zakona o privrednim društvima,  donosi dana 01.01.2020. godine u Beogradu sledeće:

OPŠTE USLOVE KORIŠĆENJA INTERNET SAJTA
biomed-group.com
SA ODREDBAMA O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI

I OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Ovim opštim uslovima uređuje se Internet prodaja (u daljem tekstu: „Opšti uslovi“) i na jedinstven način se utvrđuju uslovi pod kojima Biomed Company, Murmanska 1b, 11050 Beograd, Srbija., Pib 100025150, Matični broj 07527632 , (u daljem tekstu: „Radnja“) vrši Internet prodaju putem web sajta koji se nalazi na domenu  biomed-group.com (u daljem tekstu: „Sajt“), kao i postupak za ostvarivanje međusobnih prava i obaveza Radnje i korisnika usluga/potrošača (u daljem tekstu: „Korisnik“).
Odredbe Opštih uslova su obavezujuće za Radnju i svakog Korisnika ponaosob i primenjuju se na sve njihove međusobne ugovorne odnose, izuzev ako posebnim ugovorom Radnja i pojedini Korisnik ne ugovore drugačije.
Usluge se pružaju u skladu sa Zakonom o elektronskoj trgovini, Zakonom o zaštiti potrošača, Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, Zakonom o obligacionim odnosima i drugim propisima Republike Srbije.

II ZASNIVANJE KORISNIČKOG ODNOSA

Član 2.

Korisnik usluga Radnje može postati svako zainteresovano poslovno sposobno, domaće ili strano, fizičko ili pravno lice, odnosno preduzetnik, osim maloletnih lica.
Korisnikom usluga Radnje se postaje samim pristupom Internet servisu odnosno korišćenjem usluga Radnje, pod uslovima i na način iz ovih Opštih uslova. Svakim pojedinim pristupom Internet servisu korisnik potvrđuje da je upoznat sa odredbama ovih Opštih uslova i da je u potpunosti saglasan sa njima. Ovi Opšti uslovi primenjuju se na svaki pojedini pristup svakog Korisnika.
Za korišćenje usluga Korisnik navodi samo one podatke o sebi koji su neophodni za izvršenje tih usluga za čije je korišćenje zainteresovan.
Ukoliko Korisnik to želi, može postati Registrovani korisnik, tako što će podneti zahtev za zasnivanje korisničkog odnosa, pisanim putem u elektronskom obliku, putem formulara na Internet servisu Radnje.
Registrovani korisnik se predstavlja Internet servisu svojom potvrđenom (verifikovanom) adresom elektronske pošte.
Registrovani korisnik se obavezuje da u slučaju promene podataka značajnih za identifikaciju odnosno izvršenje usluga, o istom bez odlaganja obavesti Radnju.
Potvrdom zahteva za zasnivanje korisničkog odnosa korisnik potvrđuje da je upoznat sa odredbama ovih Opštih uslova i da je u potpunosti saglasan sa njima.

III POČETAK I TRAJANJE KORISNIČKOG ODNOSA

Član 3.

Stupanjem u korisnički odnos smatra se momenat davanja saglasnosti na odredbe ovih Opštih uslova.
Saglasnost se daje konkludentnom radnjom – pristupanjem Sajtu.

Član 4.

Korisnički odnos između Registrovanih korisnika i Radnje se zaključuje na neodređeno vreme.

IV NEMOGUĆNOST PRENOSA PRAVA KORIŠĆENJA USLUGA

Član 5.

Pravo na korišćenje usluga Radnje, koje korisnik stekne u skladu sa ovim Opštim uslovima, ne može se preneti na treće lice.

V CENE

Član 6.

Radnja samostalno utvrđuje cene i druge komercijalne uslove za pružanje usluga i prodaju robe, u skladu sa svojom poslovnom politikom.
U skladu sa zakonom, sve navedene cene su sa uračunatim pripadajućim PDV-om. Cena dostave biće prikazana ponaosob za svaku potvrđenu narudžbinu, sa kojom će Korisnik biti u obavezi da se prethodno izričito saglasi.
Cene i drugi komercijalni uslovi pružanja usluga dostupni su korisniku u svakom trenutku putem Sajta.
Radnja zadržava pravo na izmenu cena i drugih komercijalnih uslova pružanja usluga i prodaje robe, o čemu putem Sajta obaveštava korisnika.

VI PLAĆANJA

Član 7.

Račune za prodatu robu Radnja dostavlja korisniku putem pošte, na adresu korisnika, uz prijem narudžbine (pouzećem).

Član 8.

Prilikom plaćanja pouzećem, korisnik plaća obračunati iznos Kurirskoj službi, koji sadži cenu proizvoda i cenu usluge dostave saglasno zvaničnom cenovniku Daily express, odnosno saglasno ugovoru između Radnje i Daily Express-a, prema dostavljenim računima.
Prilikom plaćanja uplatnicom, korisnik plaća obračunati iznos u roku od 48 časova, prema podacima za uplatu.

Član 9.

Predračuni se korisniku dostavljaju u elektronskom obliku na odgovarajućoj stranici Sajta.
Dostavu računa u štampanom obliku Radnja vrši za kupljenu robu Korisniku istovremeno prilikom isporuke poručene robe.

Član 10.

Radnja nije odgovorna u slučaju da korisnik ne primi blagovremeno predračun (usled kvara na računarskoj mreži Registrovanog korisnika, više sile i slično).
Korisnik je dužan da odmah po isteku uobičajenog roka za prijem predračuna obavesti Radnju o izostanku i zatraži slanje duplikata.

VII REKLAMACIJE I PRAVO NA RASKID UGOVORA O KUPOVINI

Član 11.

Radnja ima zakonsku odgovornost zbog nesaobraznosti robe ili usluge ugovoru o prodaji robe.
Na sve reklamacije, primenjuje se važeći Pravilnik o rešavanju reklamacija Radnje.
Ukoliko korisnik smatra da obračun usluga nije pravilno izvršen može podneti Radnji reklamaciju u pisanom obliku, putem elektronske pošte, u roku od 24 časa od prijema predračuna ili računa, s tim što je dužan da uplati iznos koji reklamacijom nije osporen.
Korisnik može podneti zahtev za reklamaciju na isti način ukoliko je došlo do greške u izboru usluga ili postoji drugi razlog zbog koga korisnik nije u mogućnosti da koristi uslugu, pod uslovom da korisnik već nije započeo korišćenje usluga.
Reklamacija mora da sadrži precizan opis nepravilnosti u obračunu ili drugog razloga za reklamaciju i mora biti potpisana od strane korisnika ili lica koje je ovlašćeno za zastupanje korisnika.
Radnja je dužna da Korisniku bez odlaganja izda potvrdu o prijemu reklamacije, koju može da izda i elektronksim putem.
Radnja je dužna da u roku od najkasnije 8 dana od dana prijema reklamacije odgovori korisniku na izjavljenu reklamaciju i obavesti Korisnika o odluci Radnje da li prihvata reklamaciju ili izjašnjenje o zahtevu korisnika i konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije (koji ne može biti duži od 15 dana).
Radnja neće uvažiti reklamacije koje su nejasne, nepotpune i podnete neblagovremeno, kao ni reklamacije koje nisu podnete od strane korisnika ili lica ovlašćenog za zastupanje korisnika.
U slučaju usvajanja reklamacije za nepravilno obračunate usluge, Radnja će korisniku izdati novi predračun ili račun sa naznačenim rokom uplate, umanjen za uplaćeni iznos koji reklamacijom nije osporen.

Član 12.

Korisnik koji je robu kupio putem Sajta, odnosno ukoliko mu je roba dostavljena kurirskom službom (ugovor na daljinu), ima pravo da odustane od ugovora zaključenog na daljinu, u roku od 14 dana, bez navođenja razloga i dodatnih troškova, osim troškova vraćanja robe, koje u ovom slučaju snosi korisnik.
Rok od 14 dana računa se od trenutka kada roba dospe u državinu korisnika, odnosno trećeg lica koje je odredio korisnik, a koje nije prevoznik-kurirska služba. Protekom roka iz ovog stava, prestaje pravo korisnika na odustanak od ugovora.
Korisnik ostvaruje pravo na odustanak od ugovora izjavom o jednostranom raskidu, koja mu se kao Obrazac za jednostrani raskid ugovora dostavlja uz naručenu robu. Registrovani korisnik ostvaruje pravo na odustanak od ugovora izjavom koja mu se kao Obrazac za jednostrani raskid ugovora dostavlja prilikom registracije, u elektronskom obliku i moguće ga je koristiti prilikom svake pojedine kupovine. Korisnik popunjen Obrazac dostavlja Radnji putem elektronske pošte, a o prijemu istog korisnik će takođe biti obavešten putem elektronske pošte.

Član 13.

U slučaju jednostranog raskida ugovora korisnik je dužan da vrati robu Radnji, bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je Radnji poslao obrazac za odustanak. Roba se vraća o trošku korisnika, slanjem robe preporučenom ili kurirskom poštom na adresu Radnje, Biomed Company, Murmanska 1b, 11050 Beograd, Srbija, 11050 Beograd, Srbija.

Korisnik je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost robe koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili priroda, karakteristike i funkcionalnost robe. Korisnik je obavezan da proizvod vrati kao nekorišćeni, neotpkaovan, neoštećeni i u originalnoj ambalaži, odnosno u istom stanju u kakvom je i isporučen, bez ikakvih mehaničkih ili bilo kakvih drugih oštećenja.
Korisnik nema pravo da odustane od ugovora u slučaju isporuke robe koja je podložna pogoršanju kvaliteta ili ima kratak rok trajanja, kao i u slučaju isporuke zapečaćene robe koja se ne može vratiti zbog zaštite zdravlja ili higijenskih razloga i koja je otpečaćena nakon isporuke.
Radnja je u slučaju zakonitog odustanka od ugovora dužna da korisniku vrati iznos koji je korisnik platio po osnovu ugovora i to u roku od 14 dana od dana kada je primila obrazac za odustanak. Radnja može da odloži povraćaj sredstava dok ne dobije robu koja se vraća, ili dok Kupac ne dostavi dokaz da je poslao robu Radnji u zavisnosti od toga šta nastupa prvo.

VIII KORIŠĆENJE USLUGA I DOSTAVA

Član 14.

Radnja se obavezuje da Korisniku obezbedi korišćenje Sajta, u okviru svojih tehničkih mogućnosti, s tim što zadržava pravo da, bez posebne najave, zbog radova na sistemu ili drugih potreba održavanja privremeno obustavi pružanje usluga, odnosno funkcionisanje Sajta, delimično ili u celosti, sve dok za tim postoji opravdana potreba.

Član 15.

Radnja se obavezuje da će na prikladan način informisati Korisnika o relevantnoj domaćoj zakonskoj regulativi iz oblasti elektronske/Internet trgovine, te opšteprihvaćenim preporukama i kodeksima koji se odnose na dozvoljeno i prihvatljivo korišćenje servisa za Internet trgovinu.
Korisnik se obavezuje da će servise Radnje koristiti u skladu sa zakonskom regulativom, preporukama i kodeksima iz prethodnog stava.

Član 16.

Sajtom, Radnja omogućava Korisniku da naruči ponuđenu robu iz dostupnog prodajnog asortimana.
Momentom naručivanja robe smatraju se:

 • Potvrda narudžbine na Sajtu kada se roba plaća pouzećem;
 • Prijem iznosa iz narudžbenice kada se roba plaća na drugi način.

Član 17.

Radnja se obavezuje da robu naručenu u periodu od ponedeljka u 00 časova do petka u 12 časova dostavi kurirskoj službi u roku od 48 časa od prijema porudžbine.
Radnja se obavezuje da robu naručenu u periodu od petka posle 12 časova do nedelje u 24 časa dostavi kurirskoj službi najranije u predstojeći ponedeljak, a najkasnije u sredu.
Radnja neće slati poručeni proizvod dok putem telefona ne dobije potvrdu o porudžbini, kao i potvrdu sa tačnim podacima o adresi i telefonu primaoca.

Član 18.

Kurirska služba dostavlja naručenu robu u roku od 2 do 3 radna dana, od dana preuzimanja robe od strane Radnje.
Kurirska služba ima isključivu odgovornost za isporuku naručene robe Korisniku.
Kurirska služba pošiljku donosi na adresu za isporuku korisniku u periodu od 8-16 h. Korisnik se obavezuje da u tom periodu obezbedi da na adresi bude lice koje može preuzeti pošiljku. Kurirska služba pokušava da uruči pošiljku u dva navrata. Ukoliko korisnik ili lice koje može preuzeti pošiljku ne bude na adresi dostave, Kurirska služba će kontaktirati korisnika na telefon korisnika i dogovori novi termin isporuke. Ukoliko korisnik ni tada ne bude pronađen na adresi dostave, pošiljka će se vratiti Kurirskoj službi.
Po povratku neisporučene pošiljke u Radnju, porudžbina će se smatrati otkazanom, pa u slučaju da Korisnik želi da mu se ipak isporuči roba, potrebno je da izvrši novu porudžbinu!

Član 19.

Prilikom preuzimanja pošiljke potrebno je da korisnik vizuelno pregleda paket da slučajno ne postoje neka vidna oštećenja. Ukoliko korisnik primeti da je transportna kutija oštećena i posumnja da je i proizvod možda oštećen, korisnik je ovlašćen da odbije prijem pošiljke.

Član 20.

Korisnik se obavezuje da neoštećenu pošiljku preuzme i potpiše dokaz o prijemu pošiljke – adresnicu Kurirskoj službi.

IX ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI

Član 21.

Radnja se obavezuje da poštuje tajnost ličnih podataka u vezi sa korišćenjem Sajta, i tajnost komunikacije Korisnika putem Interneta, u skladu sa važećim propisima.
Radnja se neće smatrati odgovornim za povredu prava na privatnost i sigurnost Korisnika koju putem Interneta izvrše treća lica.
Radnja će svako narušavanje prava privatnosti i sigurnosti korisnika odmah prijaviti nadležnim državnim organima.

Član 22.

Radnja vrši obradu podataka o ličnosti bez pristanka lica u svrhu izvršenja obaveza određenih ugovorom o kupovini, kao i radi pripreme zaključenja tog ugovora, u skladu sa članom 12 stav 1 tačka 2 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.
Radnja vrši obradu neophodnih podataka onih lica koja su dala pristanak za obradu (Registrovanih korisnika).
Radnja vrši obradu podataka o ličnosti u za to jasno određenu svrhu za koju je pristanak dat, na zakonom dozvoljen način tako da lice na koje se podaci odnose ne bude određeno ili odredivo i nakon što se ostvari svrha obrade, a u srazmeri sa svrhom obrade.
Podaci koji se obrađuju moraju biti istiniti i potpuni, kao i da se zasnivaju na verodostojnom izvoru, odnosno izvoru koji nije zastareo.

Član 23.

Pre prikupljanja podataka, Radnja obaveštava lice na koje se podaci odnose o sledećem:

 • Da je lice odgovorno za prikupljanje podataka – rukovalac – Radnja;
 • Da je svrha prikupljanja i obrade podataka omogućavanje nesmetanog funkcionisanja Sajta, bezbednost korisnika Sajta i omogućavanje e-trgovine Korisnicima Sajta u skladu sa zakonom, izvršenje ugovora o kupovini, kao i slanje promotivnih obaveštenja;
 • Da se prikupljeni podaci koriste na način koji omogućava identifikaciju lica učesnika e-trgovine, korisnika odnosno kupaca, a u skladu sa dobrim poslovnim običajima, čuvanjem poslovne tajne i zakonom;
 • Da su lica koja koriste podatke ona lica koja su zaposlena u Radnji koja imaju ovlašćenje za korišćenje podataka; Radnja sa kojom korisnik stupa u obligacioni odnos (u meri koja je neophodna za ostvarenje tog odnosa); Kurirska služba (samo podatke koji su neophodni za isporuku robe korisnicima); kao i svi Državni organi koji na osnovu zakona i/ili odluke suda ostvaruju pravo korišćenja podataka;
 • Da je davanje podataka o ličnosti dobrovoljno, te da niko ko ne želi da bude korisnik Sajta nije u obavezi da ostavi bilo kakav podatak, ali da je ostavljanje podataka obavezno u smislu Zakona o obligacionim odnosima, Zakona o elektronskoj trgovini i Zakona o oglašavanju, radi ostvarivanja prava po tim zakonima;
 • Da lice koje je dalo pristanak o prikupljanju i obradi podataka može, u bilo koje doba i bez obrazloženja povući svoj pristanak, što kao pravnu posledicu proizvodi prestanak korišćenja Sajta, dospevanje svih neizmirenih obaveza nastalih za vreme trajanja korisničkog odnosa, kao i da time prestaje svako dalje prikupljanje podataka od lica koje je pristanak povuklo;
 • Da u slučaju nedozvoljene obrade lica imaju prava na zaštitu podataka o ličnosti, kao i drugih prava koja im po zakonu pripadaju.

Podaci koji se prikupljaju od kupca radi izvršenja obaveza određenih ugovorom o kupovini, kao i radi pripreme zaključenja tog ugovora su: ime, prezime, adresa i broj telefona, i u druge svrhe se ne koriste. Podaci koji se prikupljaju uz pristanak lica, u gore naznačene svrhe su: ime, prezime, adresa, broj telefona, e-mail adresa i IP adresa svakog pojedinog pristupa Sajtu.

Član 24.

Identitet i kontakt podacima Rukovaoca, odnosno pravnog lica koje je odgovorno za upravljanje Vašim podacima je definisan ovim članom:

Rukovalac vašim podacima je:

Biomed Company

Murmanska 1b, 11050 Beograd, Srbija

Pib 100025150

Matični broj 07527632

Kontakt podaci rukovaoca za ostvarivanje prava na zaštitu podataka o ličnosti su:
Murmanska 1b, 11050 Beograd, Srbija
Tel: +381 62 77-66-77
Email: biomed.ultra@gmail.com

Radnja ne odgovara za tačnost podataka koje su unela druga lica, kao ni za rezultat eventualne obrade podataka koja je za predmet imala takve podatke.

Član 25.

Radnja poštuje privatnost Korisnika Sajta. Podaci iz procesa registracije, te ostale podatke o Korisniku, Radnja neće otkrivati trećim licima, osim u svrhu i pod uslovima navedenim u ovim Opštim uslovima i slučaju kada je to izričito zakonom propisano.

Član 26.

Radnja može, u skladu sa zakonom, prikupiti određene podatke o posetama dobijene tokom korišćenja Sajta (takozvane “cookie“ podatke). Pod pojmom ”cookie” podaci podrazumevaju se podaci koje se odnose na tehničke karakteristike uređaja kojim korisnik pristupa Sajtu kao što su: podaci o veličini ekrana, operativnom sistemu, pregledaču (engl. “Browser”) internet sadržaja.

Član 27.

Podatke iz člana 26. ovih Opštih uslova Radnja može da koristi kako bi imala informacije kojima bi poboljšala svoj Sajt i njegov sadržaj dodatno usmerila i prilagodila posetiocima i Korisnicima. Radnja ne prikuplja podatke o prethodnim posetama drugim internet stranicama, pretragama ili kakvom drugom sadržaju ili drugim informacijama koje “cookie” podaci korisnika ili trećih lica mogu da sadrže. Radnja koristi „cookie“ podatke u svrhu analize poseta putem platforme Google Analytics Radnje Google Inc. SAD.

Član 28.

Korisnik se obavezuje da u okviru sopstvene računarske mreže koja je povezana na Internet osigura bezbednost, integritet podataka i prava pristupa resursima.

X POVERLJIVOST PODATAKA PRAVNIH LICA

Član 29.

Podaci o pravnim licima koje prikuplja Radnja jesu podaci koji se inače prikupljaju u svrhu poslovanja među pravnim licima, a zarad stupanja u poslovni odnos.

Član 30.

Ugovorne strane su saglasne da sve pribavljene podatke koje je druga ugovorna strana pravno lice, označila kao poverljive, u vezi sa zaključivanjem ili realizacijom korisničkog odnosa, čuvaju kao poverljive tokom trajanja korisničkog odnosa, kao i u roku od dve godine nakon njegovog prestanka.

Član 31.

Radnja prikuplja podatke o korisniku koji je pravno lice, potrebne za zasnivanje korisničkog odnosa, pružanje kvalitetne usluge i obezbeđivanje pravovremenog informisanja, u skladu sa dobrim poslovnim običajima.
Radnja neće upotrebljavati poslovne podatke korisnika pravnog lica u marketinške ili bilo koje druge svrhe, bez saglasnosti korisnika.

XI ZAŠTITA AUTORSKOG PRAVA

Član 32.

Radnja ima isključivo autorsko pravo na Sajtu i na svim pojedinačnim elementima koji ga čine, kao što su tekst, vizuelni i audio elementi, vizuelni identitet, korisnički interfejs, kod, podaci i baze podataka, programski kod i drugi elementi Sajta.

Član 33.

Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela ili Sajta u celini, bez izričite prethodne dozvole u pisanoj formi izdate od Radnje kao nosioca isključivog autorskog prava, smatraće se povredom autorskog prava Radnje i podložno je pokretanju svih postupaka u punoj zakonskoj meri.

XII SUSPENZIJA PRUŽANJA USLUGA

Član 34.

Radnja može suspendovati pružanje usluga korisniku ukoliko postoji sumnja da postoji bilo kakva nedopuštena ili prevarna radnja koja može naneti štetu Radnji, korisniku ili trećem licu.

Član 35.

Radnja može suspendovati pružanje usluga korisniku radi otklanjanja tehničkih kvarova ili obavljanja drugih neophodnih radova na svojoj infrastrukturi.
Radnja će blagovremeno obavestiti korisnika o terminima isključenja radi planiranih radova na infrastrukturi.

XIII ODGOVORNOST I OGRANIČENJA

Član 36.

Korisnik samostalno odgovara za svoje postupke prilikom korišćenja Interneta, Sajta, kao i za sadržaj svoje komunikacije sa trećim licima i sadržaje koje učini javno dostupnim putem Interneta uključujući i Sajt.

Član 37.

Radnja ne odgovara za štetu koju korisnik ili treće lice pretrpi usled:

 • Smanjenog propusnog opsega, otežanog prenosa ili povremenih, privremenih prekida u pružanju usluga, koji su uzrokovani interferencijom, atmosferskim prilikama, fizičkim preprekama i uopšte razlozima koji uzrokuju varijabilnost kojoj je podložna tehnologija žičnog ili bežičnog povezivanja;
 • Preopterećenja, kašnjenja ili grešaka u funkcionisanju delova Interneta na koje Radnja objektivno ne može da utiče;
 • Neovlašćenog korišćenja Internet usluga sa strane korisnika;
 • Vršenja svih vrsta finansijskih i ostalih poslovnih transakcija od strane korisnika na Internetu;
 • Suspenzije propisane odredbama ovih Opštih uslova ili zakonom;
 • Korišćenja nestandardne opreme od strane korisnika;
 • Preseljenja korisnika na drugu lokaciju sa koje nije moguć pristup Sajtu ili vršenje dostave;
 • Dejstva više sile ili drugih uzroka koji su van kontrole Radnje;
 • Trajnog prestanka obavljanja delatnosti Radnje.

XIV PRESTANAK KORISNIČKOG ODNOSA

Član 38.

Korisnički odnos između Radnje i korisnika može prestati na osnovu jednostranog otkaza svake strane.
Radnja može jednostrano i bez otkaznog roka raskinuti odnos sa korisnikom u sledećim slučajevima:

 • Ako korisnik ne izmiri svoja dugovanja Radnji;
 • Ako korisnik nastavi sa nedozvoljenim ponašanjem nakon suspenzije;
 • Ako dođe do smrti ili gubitka poslovne sposobnosti korisnika koji je fizičko lice ili pokretanja stečajnog, likvidacionog ili drugog postupka koji može dovesti do prestanka postojanja korisnika koji je pravno lice;
 • Ako Radnja donese poslovnu odluku da prestane sa održavanjem Sajta ili prestane sa obavljanjem svoje delatnosti.

Član 39.

Korisnik može jednostrano raskinuti korisnički odnos sa Radnjom ukoliko nije saglasan sa promenama ovih Opštih uslova. Zahtev za raskidanje korisničkog odnosa po ovom osnovu korisnik je dužan da dostavi Radnji u roku od osam dana od dana prijema obaveštenja o promeni Opštih uslova.
Korisnik je dužan da u slučaju prestanka korisničkog odnosa, bez obzira na osnov prestanka, odmah, a najkasnije u roku od 8 dana, izmiri sva eventualna dugovanja prema Radnji.

XV REŠAVANJE SPOROVA

Član 40.

Korisnik i Radnja su saglasni da se odredbe ovih Opštih uslova imaju tumačiti na način koji doprinosi izvršenju ugovornih obaveza na obostranu korist.

Član 41.

Korisnik i Radnja su saglasni da sve eventualne nesporazume koji nastanu tokom trajanja korisničkog odnosa pokušaju da reše mirnim putem. Ukoliko u tome ne uspeju, za sporove sa fizičkim licima nadležan će biti Prvi osnovni sud u Beogradu, a za sporove sa pravnim licima i preduzetnicima biće nadležan Privredni sud u Beogradu, uz primenu prava Republike Srbije.

XVI IZMENE OPŠTIH USLOVA

Član 42.

Radnja zadržava pravo da vrši izmene i dopune ovih Opštih uslova u skladu sa izmenjenim uslovima poslovanja i u skladu sa svojom poslovnom politikom.
Radnja se obavezuje da korisnika na pogodan način obavesti o izmenama ovih Opštih uslova, osam dana pre stupanja izmena na snagu.

XVII VAŽENJE OPŠTIH USLOVA

Član 43.

Ovi Opšti uslovi stupaju na snagu osmog dana od dana objavljivanja i primenjivaće se od 11.01.2020. godine.

***

Svi podaci o našim proizvodima imaju informativni karakter i ne mogu se koristiti u druge svrhe osim ako u dogovoru sa nama to ne dozvolimo drugačije.

Možemo vršiti korekciju cena u skladu sa kretanjem cena na tržištu bez prethodne najave. Ovo neće uticati na robu koja je već naručena.

Reklamacije

U slučaju da je reklamacija opravdana roba će biti zamenjena ili će Vam novac biti vraćen.

U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, Biomed Company  je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.

Pravila kupovine

Plaćanje se vrši na dva načina:

– Pouzećem

– Karticom

Pouzećem:

Kada izvšite porudžbinu pouzećem dobiće te automatski e-mail sa detaljima Vaše porudžbine.

Kupac je dužan da unese tačne podatke kako bi porudžbina mogla da se obradi.

Vreme potrebno da se obradi porudžbina je jedan radni dan.

Sve cene su sa pdv-om.

Ukoliko postoje informacije na našem sajtu koje Vam nisu jasne ili imate bilo kakvih pitanja u vezi kupovine proizvoda preko našeg online shop-a molimo Vas da nam pišete na e-mail: biomed.ultra@gmail.com

Karticom:

Plaćanje se vrši kreditnim karticama: Visa, EC/MC i Maestro.

Cene u online shop-u su u dinarima i u dinarima se vrši naplata.

Kada izvršite porudžbinu i plaćanje karticom Vi dobijate automatski e-mail sa detaljima Vaše porudžbine.

Kupac je dužan da unese tačne podatke kako bi porudžbina mogla da se obradi.

Vreme potrebno da se obradi porudžbina je jedan radni dan.

Sve cene su sa pdv-om.

Ukoliko postoje informacije na našem sajtu koje Vam nisu jasne ili imate bilo kakvih pitanja u vezi kupovine proizvoda preko našeg online shop-a molimo Vas da nam pišete na e-mail: biomed.ultra@gmail.com

Politika privatnosti

U ime Biomed Company Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacija se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije tehnologije. Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, Banca Intesa ad Beograd, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama banke. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.

Isporuka

Isporuku vršimo preko PTT-a.

Proizvode preko online shopa Biomed Company – Srbija možete naručiti isključivo ako Vam je adresa naplate i mesto isporuke u Srbiji. 

SVE PORUDŽBINE PRIMLJENE DO 14h ŠALJU SE ISTOG DANA.

en_GBEnglish